Exutoris/airejadors tipus B integrats a lluernaris continus PREFIRE Lux

Els exutoris/airejadors PREFIRE LAMILUX tipus B no només ofereixen un òptim i eficaç sistema d’evacuació natural de fums per flotabilitat, sinó que la seva integració en el lluernaris continus PREFIRE Lux tipus B permet aportar gran quantitat de llum natural cap a l’interior de la coberta, alhora d’una ventilació natural.

El sistema

La seva forma voltant permet aportar grans extensions de llum natural creant un agradable entorn lumínic a l’interior.

Els exutoris/airejadors PREFIRE LAMILUX tipus B, a diferència d’altres sistemes, s’integren completament als lluernaris continus PREFIRE Lux tipus B, formant un conjunt autoportant que contribueix a millorar les prestacions tèrmiques de l’envoltant de l’edifici, així com suportar les càrregues externes.

Comportament certificat com a part de l’envoltant

Els exutoris/airejadors PREFIRE LAMILUX tipus B afavoreixen l’entrada de llum controlada cap a l’interior, fomentant la creació d’un ambient de benestar, no només pel fet d’oferir llum natural, sinó també per les seves altes prestacions tèrmiques i acústiques.

Amb els exutoris/airejadors PREFIRE LAMIULX tipus B aconseguim crear una obertura de coberta per a l’evacuació de fums en cas d’incendis, amb possibilitat d’integrar un sistema de ventilació natural, però quan els exutoris PREFIRE LAMILUX tipus B es mantenen tancats, ofereix un nivell d’estanquitat superior, contribuint a l’eficiència energètica de l’edifici gràcies a:

 • Aïllament tèrmic garantit que atorga el disseny i la tecnologia dels exutoris/airejadors PREFIRE LAMILUX tipus B per a ruptura del pont tèrmic.
 • Elimina qualsevol possibilitat d’aparició de condensació i/o floridures.
 • Aportar els millors valors Uw.
 • Total permeabilitat a l’aire i impermeabilitat a l’aigua certificades (DRI 3.0m/s2).
 • Aïllament acústic.
 • Disponible amb comporta individual o doble comporta.

Certificats

Les altes prestacions dels exutoris/airejadors PREFIRE LAMILUX tipus B es troben en la interacció optimitzada de tots els components que els conformen (sòcol, marc i cúpula), i han estat avaluades i compten amb les següents certificacions:

 • Marcatge CE com a exutori/airejador per a la evacuació de fums en cas d’incendi. L’equip ha estat sotmès a assajos i especificacions de producte establertes a la norma UNE EN 12101-2, tant en el model de comporta individual com en el model de doble comporta.
 • Com a lluernaris continus autoportants han estat sotmesos a assajos i especificacions de producte establertes per la European Organisation for Technical Approval ETAG 010, amb el seu corresponent Marcatge CE
 • Les seves altes prestacions que permeten contribuir a la certificació LEED o BREEAM dels edificis o la integració dels exutoris/airejadors PREFIRE LAMILUX tipus B en edificis bioclimàtics.

Com afavorir el control de temperatura i evacuació de fums?

Quan en cas d’incendis les claraboies PREFIRE LAMILUX tipus B passen a ser un exutori/airejador, la seva funció principal és oferir una evacuació natural de fums per flotabilitat o escombrat eficient i efectiva amb l’objectiu de limitar que els espais puguin omplir-se de fums.

A l’entrar aire fresc a l’interior de l’edifici, es crea una capa lliure de fums a prop del terra permetent:

 • Crear rutes d’evacuació segures per a les persones.
 • Els equips de rescat disposen d’una visió suficient per a realitzar les seves tasques d’extinció i salvament de persones.
 • Impedir que els fums entrin en contacte amb els productes emmagatzemats, per a evitar la seva contaminació a causa dels gasos tòxics que generen els fums calents d’un incendi, ocasionant grans pèrdues econòmiques per al seu reemplaçament.

Per això, quan parlem d’exutoris/airejadors PREFIRE LAMILUX tipus B, ens referim a la conjunció de sòcol, marc i cúpula de la claraboia ja que només d’aquesta manera es podrà obtenir un control de fums òptim.

Optimitzar el disseny de control de fums segons norma une 23585 amb exutoris PREFIRE LAMILUX TIPO B

Els exutoris/airejadors PREFIRE LAMILUX F100 de vidre, que ofereixen la funció com a sistema de control de temperatura i evacuació de fums, declaren les següents prestacions d’acord a la normativa UNE EN 12101-2:

 • Evacuació

  Major volum d’extracció de fums gràcies a la geometria de cada un dels seus components

  Coeficient aerodinàmic Cvw desde 0,65m2 fins 0,75m2 amb assaig d’influència de vents laterals, imprescindible pel muntatge a coberta.

 • Volum

  Confiabilitat de l’exutori/airejador tant per l’evacuació de fums en cas d’incendis com per el seu us com a ventilació diària

  RE 50/1000 com a exutori/airejador
  RE 10000 per a la funció de ventilació natural.

 • Confiabilitat

  Obertura de forma efectiva superant les possibles sobrecàrregues de neu establertes pel CTE en funció de la zona climàtica i l’altitud sobre el nivell del mar on ens trobem.

  Càrrega de neu des de SL 500 fins a SL 2400.

 • Sobrecàrregues

  Obertura de forma efectiva superant les baixes temperatures ambientals, tal i com estableix el CTE en funció de la zona climàtica i l’altitud sobre el nivell del mar on ens trobem.

  Fins T (-25)

 • Temperatures

  Obertura de forma efectiva superant possibles càrregues de vent.

  WL 1500

 • Resistència

  Comportament davant de la temperatura i el foc.

  Resistència a la calor B30030
  Classe de reacció al foc B-s2-d0

 • Resistència

  Garantia d’enclavament

  Obertura eficaç en menys de 60 segons quedant enclavats sense necessitat de subministrament d’energia externa, fins al seu reinici de forma voluntària.

Els seus avantatges

 • Les múltiples combinacions de comportes (individual, doble simètrica o doble asimètrica) permeten aconseguir valors de control de temperatura i evacuació de fums mai vistos fins ara.
 • La seva activació es pot dur a terme mitjançant sistemes d’accionament (neumàtic o elèctric de 24V).
 • Declaració de producte mediambiental (EPD) conforme a normes EN 15804 i ISO 14025 per a garantir el compliment de la certificació d’Edificis Sostenibles.
 • El vidre s’uneix amb el perfil mitjançant un sistema de clip sense cargols que permet l’elasticitat dels materials davant de les dilatacions i contraccions que aquests punts puguin patir amb els canvis de temperatura.
 • Estalvi energètic tant en llum artificial com amb calefacció/refrigeració dels edificis.
 • Limita la propagació de l’incendi gràcies a la protecció de combustió completa lineal (LDS) patentada, que permet complir amb la norma DIN 18234 que provi i classifica les cobertes en funció de la seva capacitat de limitar la propagació del foc, inclús sense l’ús de grava.

Tornar a Càlcul i disseny de sistemes de control de fums SCTEH