Exutoris/airejadors DK integrats a lluernaris de doble comporta PREFIRE Lux

Els exutoris/airejadors PREFIRE LAMILUX DK no només ofereix una òptim i eficaç sistema d’evacuació natural de fums per flotabilitat, sinó que permeten l’entrada de llum zenital cap a l’interior des de la coberta, alhora que forma un sistema de ventilació natural de l’edifici a través del seu vidre de doble comporta.

El sistema

La seva geometria plana de cadascuna de les seves comportes fa dels lluernaris PREFIRE Lux DK una gran solució per a la inserció controlada de llum natural des de la coberta cap a l’interior de l’edifici.

Els exutoris/airejadors PREFIRE LAMILUX DK s’integren completament a la coberta, formant un conjunt (sòcol, marc i vidre) que contribueix a millorar les prestacions tèrmiques de l’envoltant.

Comportament certificat com a part de l’envoltant

Els exutoris/airejadors PREFIRE LAMILUX DK afavoreixen l’entrada de llum controlada cap a l’interior, fomentant la creació d’un ambient de benestar, no només pel fet d’oferir llum natural, sinó també per les seves altes prestacions tèrmiques i acústiques.

Amb els exutoris/airejadors PREFIRE LAMIULX DK aconseguim crear una obertura de coberta per a l’evacuació de fums en cas d’incendis, amb possibilitat d’integrar un sistema de ventilació natural, però quan els exutoris PREFIRE LAMILUX DK es mantenen tancats, ofereix un nivell d’estanquitat superior, contribuint a l’eficiència energètica de l’edifici gràcies a:

 • Aïllament tèrmic garantit que atorga el disseny i la tecnologia dels exutoris/airejadors PREFIRE LAMILUX DK per a ruptura del pont tèrmic.
 • Elimina qualsevol possibilitat d’aparició de condensació i/o floridures.
 • Aportar els millors valors Uw.
 • Total permeabilitat a l’aire i impermeabilitat a l’aigua certificades (DRI 3.0m/s2).
 • Aïllament acústic.

Certificats

Les altes prestacions dels exutoris/airejadors PREFIRE LAMILUX DK es troben en la interacció optimitzada de tots els components que els conformen (sòcol, marc i vidre), i han estat avaluades i compten amb les següents certificacions:

 • Marcatge CE com a exutori/airejador per a l’evacuació de fums en cas d’incendi, l’equip ha estat sotmès a assajos i especificacions de producte establerts per la norma UNE EN 12101-2.
 • Marcatge CE quan operi com a lluernari individual per a l’aportació de llum i ventilació natural a través del seu vidre de material plàstic. Han estat sotmesos a assajos i especificacions de producte establerts per la norma UNE EN 1873, declarant d’aquesta manera les següents prestacions:
Màxima seguretat a la coberta evitant qualsevol accident i ruptura del vidre Assaig de protecció anti-caiguda de 1200 joules
Assaig anti-ruptura contra la calamarsa
Màxim aïllament de l’equip com a part de l’envoltant de l’edifici Assaig d’impermeabilitat a l’aigua
Assaig de permeabilitat a l’aire
Assaig d’aïllament tèrmic i acústic
Altres prestacions declarades Assaig de durabilitat
Assaig de transmissió lumínica
 • Les seves altes prestacions que permeten contribuir a la certificació LEED o BREEAM dels edificis o la integració dels exutoris/airejadors PREFIRE LAMILUX DK en edificis bioclimàtics.

Com afavorir el control de temperatura i evacuació de fums?

Quan en cas d’incendis les claraboies PREFIRE LAMILUX DK passen a ser un exutori/airejador, la seva funció principal és oferir una evacuació natural de fums per flotabilitat o escombrat eficient i efectiva amb l’objectiu de limitar que els espais puguin omplir-se de fums.

A l’entrar aire fresc a l’interior de l’edifici, es crea una capa lliure de fums a prop del terra permetent:

 • Crear rutes d’evacuació segures per a les persones.
 • Els equips de rescat disposen d’una visió suficient per a realitzar les seves tasques d’extinció i salvament de persones.
 • Impedir que els fums entrin en contacte amb els productes emmagatzemats, per a evitar la seva contaminació a causa dels gasos tòxics que generen els fums calents d’un incendi, ocasionant grans pèrdues econòmiques per al seu reemplaçament.

Per això, quan parlem d’exutoris/airejadors PREFIRE LAMILUX DK, ens referim a la conjunció de sòcol, marc i vidre del lluernari ja que només d’aquesta manera es podrà obtenir un control de fums òptim.

Optimitzar el disseny de control de fums segons norma une 23585 amb exutoris PREFIRE LAMILUX de Doble Comporta

Els exutoris/airejadors PREFIRE LAMILUX DK, que ofereixen la funció com a sistema de control de temperatura i evacuació de fums, declaren les següents prestacions d’acord a la normativa UNE EN 12101-2:

 • Evacuació

  Major volum d’extracció de fums gràcies a la geometria de cada un dels seus components

  Coeficient aerodinàmic Cvw desde 0,65m2 fins 0,75m2 amb assaig d’influència de vents laterals, imprescindible pel muntatge a coberta.

 • Volum

  Confiabilitat de l’exutori/airejador tant per l’evacuació de fums en cas d’incendis com per el seu us com a ventilació diària

  RE 1000 com exutori/airejador
  RE 10000 per a la funció de ventilació natural.

 • Confiabilitat

  Obertura de forma efectiva superant les possibles sobrecàrregues de neu establertes pel CTE en funció de la zona climàtica i l’altitud sobre el nivell del mar on ens trobem.

  Càrrega de neu des de SL 500 fins a SL 1500.

 • Sobrecàrregues

  Obertura de forma efectiva superant les baixes temperatures ambientals, tal i com estableix el CTE en funció de la zona climàtica i l’altitud sobre el nivell del mar on ens trobem.

  Fins T (-25)

 • Temperatures

  Obertura de forma efectiva superant possibles càrregues de vent.

  WL 1500

 • Resistència

  Comportament davant de la temperatura i el foc.

  Resistència a la calor B30030
  Classe de reacció al foc B-s1-d0

 • Resistència

  Garantia d’enclavament

  Obertura eficaç en menys de 60 segons quedant enclavats sense necessitat de subministrament d’energia externa, fins al seu reinici de forma voluntària.

Els seus avantatges

 • Sòcol, perfilaria i vidre preacoblats de fàbrica i preparats per a un fàcil muntatge a la coberta, reduint i optimitzant els temps de muntatge necessaris.
 • Sòcol aïllat tèrmicament i preparat per a facilitar la trobada/impermeabilització de la coberta.
 • Declaració de producte mediambiental (EPD) conforme a normes EN 15804 i ISO 14025 per a garantir el compliment de la certificació d’Edificis Sostenibles.
 • El vidre s’uneix amb el perfil mitjançant un sistema de clip sense cargols que permet l’elasticitat dels materials davant de les dilatacions i contraccions que aquests punts puguin patir amb els canvis de temperatura.
 • Estalvi energètic tant en llum artificial com amb calefacció/refrigeració dels edificis.
 • Permetre complir amb la norma DIN 18234 que proba i classifica les cobertes en funció de la seves capacitats de limitar la propagació del foc.

Tornar a Càlcul i disseny de sistemes de control de fums SCTEH