Exutoris/airejadors tipus M integrats a cobertes de vidre PREFIRE Lux PR60

Els exutoris/airejadors PREFIRE LAMILUX tipus M no només ofereixen un òptim i eficaç sistema d’evacuació natural de fums per flotabilitat, sinó que també, la seva integració a cobertes de vidre PREFIRE Lux PR60 els permet aportar gran quantitat de llum natural cap a l’interior des de la coberta, a la vegada que un sistema per a la ventilació natural de l’edifici.

El sistema

La llibertat de formes que poden tenir les cobertes de vidre PREFIRE Lux PR60 permeten crear qualsevol tipus d’estratègia lumínica aportant llum natural des de la coberta.

Els exutoris/airejadors PREFIRE LAMILUX tipus M, s’integren completament a les cobertes de vidre PREFIRE Lux PR60, formant un conjunt autoportant que contribueix a millorar les prestacions tèrmiques dels envoltants.

Comportament certificat com a part de l’envoltant

Els exutoris/airejadors PREFIRE LAMILUX tipus M permeten convertir la coberta de l’edifici en una entrada de llum natural, així com en un generador i economitzador d’energia gràcies a les seves altes prestacions.

Amb els exutoris/airejadors PREFIRE LAMILUX tipus M dotem a les cobertes de vidre PREFIRE Lux PR60 d’obertures per a dur a terme l’evacuació de fums d’un incendi, amb la possibilitat d’integrar un sistema de ventilació natural. Però quan les obertures PREFIRE LAMILUX tipus M de les cobertes de vidre PREFIRE Lux PR60 es mantenen tancades, ofereixen un nivell d’estanquitat superior, contribuint a la gestió energètica eficient de l’edifici gràcies a:

 • Aïllament tèrmic garantit que atorga el disseny i la tecnologia dels exutoris/airejadors PREFIRE LAMILUX tipus M per a ruptura del pont tèrmic.
 • Elimina qualsevol possibilitat d’aparició de condensació i/o floridures.
 • Ofereix els millors valors Ug de 1,1 a 0,6 W(m2K).
 • Total permeabilitat a l’aire (clase 4 según norma EN 12207) i impermeabilitat a l’aigua certificades (DRI 3.0m/s2).
 • Aïllament acústic certificado según (EN ISO 140-3 hasta 45 dB)
 • Disponible amb comporta individual o doble comporta per a tot tipus de cobertes (plana, a dos aigües, en dents de serra, etc.)

Certificats

Les altes prestacions dels exutoris/airejadors PREFIRE LAMILUX F100 de vidre es troben en la interacció optimitzada de tots els components que els conformen (vidre i perfils), i han estat avaluades i compten amb les següents certificacions:

 • Marcatge CE com a exutori/airejador per a l’evacuació de fums en cas d’incendi, l’equip ha estat sotmès a assajos i especificacions de producte establerts per la norma UNE EN 12101-2.
 • Com a part de la coberta de vidre disposa de Marcatge CE segons norma UNE EN 13830.
 • Al tenir la funció de finestra exterior de teulada disposen de Marcatge CE i certificació segons norma UNE EN 14351-1 per a l’ús com a element d’il·luminació i ventilació natural, declarant d’aquesta manera les següents prestacions:
Màxima seguretat a la coberta evitant qualsevol accident i ruptura del vidre Assaig de protecció anti-caiguda de 1200 joules
Assaig anti-ruptura contra la calamarsa
Màxim aïllament de l’equip com a part de l’envoltant de l’edifici Assaig d’impermeabilitat a l’aigua
Assaig de permeabilitat a l’aire
Assaig d’aïllament tèrmic i acústic
 • Les seves altes prestacions que permeten contribuir a la certificació LEED o BREEAM dels edificis o la integració dels exutoris/airejadors PREFIRE LAMILUX tipus M en edificis bioclimàtics.

Com afavorir el control de temperatura i evacuació de fums?

Quan en cas d’incendis les claraboies PREFIRE LAMILUX tipus M passen a ser un exutori/airejador, la seva funció principal és oferir una evacuació natural de fums per flotabilitat o escombrat eficient i efectiva amb l’objectiu de limitar que els espais puguin omplir-se de fums.

A l’entrar aire fresc a l’interior de l’edifici, es crea una capa lliure de fums a prop del terra permetent:

 • Crear rutes d’evacuació segures per a les persones.
 • Els equips de rescat disposen d’una visió suficient per a realitzar les seves tasques d’extinció i salvament de persones.
 • Impedir que els fums entrin en contacte amb els productes emmagatzemats, per a evitar la seva contaminació a causa dels gasos tòxics que generen els fums calents d’un incendi, ocasionant grans pèrdues econòmiques per al seu reemplaçament.

Per això, quan parlem d’exutoris/airejadors PREFIRE LAMILUX tipus M, ens referim a la conjunció de perfils i vidre de la coberta ja que només d’aquesta manera es podrà obtenir un control de fums òptim.

Optimitzar el disseny de control de fums segons norma une 23585 amb exutoris PREFIRE LAMILUX TIPUS M

Els exutoris/airejadors PREFIRE LAMILUX tipus M, que ofereixen la funció com a sistema de control de temperatura i evacuació de fums, declaren les següents prestacions d’acord a la normativa UNE EN 12101-2:

 • Evacuació

  Major volum d’extracció de fums gràcies a la geometria de cada un dels seus components

  Coeficient aerodinàmic Cvw desde 0,65m2 fins 0,75m2 amb assaig d’influència de vents laterals, imprescindible pel muntatge a coberta.

 • Volum

  Confiabilitat de l’exutori/airejador tant per l’evacuació de fums en cas d’incendis com per el seu us com a ventilació diària

  RE 50/1000 com a exutori/airejador
  RE 10000 per a la funció de ventilació natural.

 • Confiabilitat

  Obertura de forma efectiva superant les possibles sobrecàrregues de neu establertes pel CTE en funció de la zona climàtica i l’altitud sobre el nivell del mar on ens trobem.

  Càrrega de neu des de SL 500 fins a SL 2400.

 • Sobrecàrregues

  Obertura de forma efectiva superant les baixes temperatures ambientals, tal i com estableix el CTE en funció de la zona climàtica i l’altitud sobre el nivell del mar on ens trobem.

  Fins T (-25)

 • Temperatures

  Obertura de forma efectiva superant possibles càrregues de vent.

  WL 1500 (assajat segons norma UNE EN 1873)

 • Resistència

  Comportament davant de la temperatura i el foc.

  Resistència a la calor B30030
  Classe de reacció al foc A/B -s2-d0

 • Resistència

  Garantia d’enclavament

  Obertura eficaç en menys de 60 segons quedant enclavats sense necessitat de subministrament d’energia externa, fins al seu reinici de forma voluntària.

Els seus avantatges

 • L’amplada i alçada de la comporta es pot escollir sense esglaonament (a cada cas fins a 2,50m amb una mesura màxima de la comporta de 3,00 m2 amb vidre/policarbonat fins a 3,50m2).
 • La seva activació es pot dur a terme mitjançant sistemes d’accionament (neumàtic o elèctric de 24V).
 • Les múltiples combinacions de comportes (individual, o doble simètrica o asimètrica) permeten aconseguir valors de control de temperatura i evacuació de fums mai vistos fins ara.
 • Declaració de producte mediambiental (EPD) conforme a normes EN 15804 i ISO 14025 per a garantir el compliment de la certificació d’Edificis Sostenibles.
 • Estalvi energètic tant en llum artificial com amb calefacció/refrigeració dels edificis.

Tornar a Càlcul i disseny de sistemes de control de fums SCTEH